May 1, 2012

همچون در یک فیلم گدار


 

همچون در یک فیلم گدار:

تنها در یک اتومبیل

در حال مسابقه در جاده های مرتفع نئو کاپیتالیسم لاتین

در حال بازگشت از فرودگاه

جایی که موراویا، خالص در میان چمدان هایش ماند

تنها در حال راندن آلفا رومئویش

زیر خورشیدی چنین آسمانی

غیرقابل بیان در قافیه هایی که مرثیه نیستند

زیباترین خورشید سال

همچون در یک فیلم گدار:

زیر چنین خورشید منحصر به فردی است

که هنوز از کانال بندر فیومی چیانو

پیوسته خون جاری است:

قایقی موتوری بی خبر باز می گردد

جاشوهای ناپلی

با لباس های ژنده شان

تصادفی در بزرگراه با جمعی اندک گرد آن

همچون در فیلم گدار
رمانتیسیم را دوباره کشف می کند
در دنیای کلبی مسلک نئو کاپیتالیسم
و ظلم
روی چرخ اتومبیل

در جاده به طرف فیومی چیانو

و من هم همچون گربه ای که او را زنده سوزانده باشند

یا که زیر چرخ های کامیونی رفته باشد

یا پسران جوان او را از درخت انجیر آویخته باشند

 (پیر پائولو پازولینی. ترجمه پرویز جاهد)

 

 

 


Posted by parvizj at 3:07 AM | TrackBack