May 31, 2005

آزادی اکبر گنجی

سرانجام اکبر گنجی از بند آزاد شد. روزنامه نگار و روشنفکر جسور و بی باکی که از بيان انديشه هايش پروا نکرد و از داغ و درفش و زندان نهراسيد. کسی که حقيقت را فدای مصلحت نکرد و آن را در آزادی و زندان فرياد کرد. کسی که نور بر تاريک خانه اشباح افکند و دست عاليجنابان خاکستری و سرخپوش را رو کرد و هزينه سنگينی برای حقيقت طلبی و افشاگری خود پرداخت. روح ستيزه جو و پرخاشگر او با تهديد و زندان آرام نگرفت و از آنچه که بدان پايبند بود و اعتقاد داشت کوتاه نيامد. بدون ترديد جنبش مدرن خواهی ايران وامدارگنجی و مبارزات پرشور اوست و سهم او را در اعتلای انديشه های ترقی خواهانه و مدرن فراموش نخواهد کرد. گنجی هنوز فرصت زيادی برای توسعه انديشه های مدرن و نقد ساختارهای استبداد سياسی در ايران دارد. اميد که اين فرصت را از او نگيرند. آزادی او بر همه ايرانيان مبارک باد. 

Posted by parvizj at May 31, 2005 9:48 PM | TrackBack
Comments

آقای اکبر گنجی گویند ائمه تنها عالم ودانشمند بودند. لطفا بفرمایند اولا تعریفی از عالم وبعد دانشمند دوم چگونه افرادی را که هیچ علمی نداشته وامکان اموزش نداشته تازه در سرزمین عربستان خواندن ونوشتن یاد گرفته اند هنوز علمی نیست داشمند وعالم داشته است

Posted by: shabetar at October 13, 2011 6:40 PM

......وحتي نه براي مداوا ازاديش را تاب اوردند.
فروز

Posted by: forooz at June 19, 2005 3:03 PM

جناب جاهد عزیز...
این جور که می گویند آزادی اکبر گنجی فقط محض مداواست. به نظرم زود جشن گرفته اید.

Posted by: پورج at June 2, 2005 8:38 PM
Post a comment

Remember personal info?