May 9, 2005

قدردانی

اگرچه در مقدمه کتاب « نوشتن با دوربين» از يکايک کسانی که در انجام اين گفتگو و انتشار آن به من کمک کرده اند، تشکر کرده ام اما می خواهم در اينجا نيزمجددا از آنها قدردانی کنم. از دوست خوبم مهدی جامی که ارتباط مرا با آقای گلستان برقرار کرد و همواره مشوق من در انتشار آن بود تا عباس معروفی که سعی در انتشار آن دراروپا داشت اما ميسر نشد و آرزو ارزانش که کار پياده کردن بخشی از نوارهای مصاحبه و تايپ دست نوشته ها را به عهده داشت. از استادم خانم رزی توماس در دانشگاه وست مينسترکه اين گفتگو زير نظر او انجام گرفت و سرانجام از همسر خوب و مهربانم رويا که تمام دشواری های زندگی مان در غربت را تاب آورد و در انجام اين کار در کنارم بود. از همه شما عزيزان سپاسگذارم.

Posted by parvizj at May 9, 2005 5:28 PM | TrackBack
Comments

از اظهار لطف يکايک دوستان متشکرم .برای اطلاع کسانی که می خواهند کتاب را بخوانند بگويم که می توانند آن را از غرفه نشر اختران در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران تهيه کنند.

Posted by: پرويز at May 10, 2005 5:54 PM
Post a comment

Remember personal info?