May 24, 2005

از خواست های روزنامه نگاران ايرانی حمايت کنيم

« خانواده مطبوعات، خانواده واحدی است. اگر روزنامه نگاری در جائی ربوده و کشته شود، همه موضع می گيرند و در سطح جهانی آن را محکوم می کنند، لذا امروز نيز ما انتظار داريم که همه خبرنگاران در هر کجای دنيا که هستند، برای حفظ حرمت روزنامه نگآران و روزنامه نگاری در ايران بکوشند و با انعکاس خواست های ما، به ما در رسيدن اهداف مان ياری رسانند.»

اين حرفهای ماشاءالله شمس الواعظين، روزنامه نگار شريف و آزادی خواه ايرانی به نقل از روزنامه اينترنتی تازه تاسيس روز است که به همراه تعداد زيادی از روزنامه نگاران و خبرنگاران آزادی خواه و باوجدان در جلوی مجلس شورای اسلامی تحصن کردند و ابتدائی ترين حقوق يک ژورناليست را که در جهان آزاد و دموکراتيک امروز بديهی شناخته شده است اما در ايران توسط نيروهای اقتدارگرا و ضد دموکراتيک به راحتی پايمال و لگدکوب شده است، فرياد زدند. آنها خواست های بسيار ساده و روشنی داشتند و دارند از قبيل:

- عذرخواهی رسمی رئيس مجلس از رسانه های گروهی به خاطر هتک حرمت خبرنگاران کشور

- بازگشت خانم مسيح علی نژاد خبرنگار روزنامه همبستگی به حوزه خبری خود

- توبيخ نماينده هتاک مجلس

- آزادی روزنامه نگاران زندانی که جز بيان عقايد خود و مخالفت با استبداد و اختناق سياسی، جرمی مرتکب نشده اند.

- ايجاد فضای باز مطبوعاتی و رفع توقيف از مطبوعات

و خواستهائی شبيه آن که تا کنون برآورده نشده و يا با واکنش خشونت آميز و بی رحمانه صاحبان قدرت مواجه شده است.

برهمه نويسندگان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، فيلمسازان، هنرمندان و وب لاگ نويس های مستقل و آزاديخواه ايرانی در سراسر جهان است که از اين حرکت انسانی و آزادی خواهانه روزنامه نگاران ايرانی به هر شکل ممکن و با هر وسيله بيانی که در اختيار دارند دفاع و پشتيبانی کنند.

به اميد روزی که هيجکس در ايران به جرم بيان عقيده اش زندانی نشود و تحت پيگرد قرار نگيرد و به اميد آزادی اکبر گنجی، روزنامه نگارجسور، آگاه و با ايمان و همه روزنامه نگاران زندانی ايران.

مقاله شاعرانه مسعود بهنود با عنوان گرامشی و گنجی راحتما بخوانيد.

Posted by parvizj at May 24, 2005 6:37 PM | TrackBack
Comments

سلام . وبلاگ من هم سياسي است و هم هنري . درباره طلاي سرخ - جعفر پناهي هم مطلب دارم. در ضمن به شما لينك دادم.

Posted by: AzadVeb at May 29, 2005 8:54 PM

How can I send you an email? Would you please reply, so I can have your email address?
By the way, this is Rahim Ghassemian.

Posted by: RahimGhassemian at May 28, 2005 3:23 PM
Post a comment

Remember personal info?