May 17, 2005

طرحی برای زندگی

طرحی برای زندگی (Blueprint for life) سومين مجموعه اشعار ری هالينگزوورث

(Ray Hollingsworth) شاعر جوان انگليسی است که شعر های او را جزواشعار کالت(Cult Poetry) طبقه بندی کرده اند.

 از وی تا کنون مجموعه اشعار« کافه اروتيک» The Erotic Café در1999 منتشر شد که يکی از پرفروش ترين کتاب های شعر بريتانيا در اين سال بود.

 « ستاره فيلم های پورنو و کشيش»

The pornstar and the priest نام کتاب ديگر اوست که در سال 2001 منتشر و به عنوان يک کار غير متعارف مطرح شد.

کارهای او با همه آنچه که امروز به عنوان شعر در بريتانيا منتشر می شود متفاوت است. منتقدان او را « رويابين طبقه کارگر»The worker class dreamer خوانده اند. ری ايده های شعری اش را از چشم اندازهای شهری لندن .و مسائل نهفته در آن مثل عشق، مواد مخدر، جنايت، فحشا،فانتزی و رويا می گيرد. فضا های شعری او، کافه ها، تونل های زيرزمينی مترو، پارکينگ های عمومی، محله های فقيرنشين، قطارهای شهری، و خيابان ها و کوچه پس کوچه های لندن درشب است. به نظر می رسد که شعرها شتابزده، بدون تمرکز، و بدون ويرايش نوشته و منتشر شده اند. به گفته خودش، پنج شعر اول مجموعه را پشت سرهم و در عرض 40 دقيقه سروده است. او برای چند گروه موسيقی راک مثل آيرون ميدن(Iron Maiden) و استرنگلرز) (Stranglersنيز شعر گفته است. ری خود را کاملا از جريانهای مسلط شعری بريتانياجدا کرده است و در مسيرديگری قدم بر می دارد. به نظر من زندگی واقعی بريتانيای امروز در شعر های او جريان دارد. اين هم شعری از او با عنوان ستاره آبی که ترجمه کرده ام:

 ستاره آبی

 با اراده خود

از پله ها پائين رفتن

برای کشتن

دستگاه کنترل از راه دور

کانال ها را عوض می کند

دکترين فيلسوف های آلمانی

برای هميشه  تثبيت شده است

خدائی نيست

هيچ راست يا دروغی نيست

هيچ دليلی برای زندگی نيست

تنها قطعيت زندگی

 مرگ است

اکنون خيلی عقب مانده است

رويش به طرف شرق است

ستاره آبی

در آسمان سفيد

نظافت چی سالن شماره يک سينما ادئون

ايده ای پيچيده در زرورق

می يابد

و در راه خانه اش

ورقی که در ذهنش با آن بازی کرده بود

 می بيند

 که پشت رو افتاده است

 

Posted by parvizj at May 17, 2005 12:14 PM | TrackBack
Comments

انتخاب خوب جزو مهارت هاي مترجم است ...

Posted by: sh.B at January 20, 2006 12:37 PM

به هر روي يكي از رويكردهاي كاري يك مترجم انتخاب كار است كه عالي بود

Posted by: sh.B at January 20, 2006 12:34 PM

دنبال اين شاعر مي گشتم!! ازتون ممنونم!

Posted by: Diba at May 21, 2005 12:30 PM

زنده باشی.

Posted by: pouraj at May 19, 2005 11:45 AM
Post a comment

Remember personal info?